GMP teszt

A GMP beszédészlelést és beszédmegértést vizsgáló teszt. A diagnosztikát dr. Gósy Mária fejlesztette ki 1984 és 1988 között. A magyar gyermek anyanyelv-elsajátítási folyamata vizsgálható a beszédmegértési folyamat szempontjából. A GMP-diagnosztika a hallástól az értelmezés szintjéig vizsgálja a beszédfeldolgozás részfolyamatait.

A gyermek beszédelsajátítása folyamán fejlődik az artikulációs (ahogyan formáljuk a hangokat) és a percepciós (észlelés) bázis.

A megfelelő artikuláció biztosítja azt, hogy a gyermek képes legyen anyanyelve beszédhangjait, hangkapcsolatait, szavait hibátlanul ejteni.

A megfelelő észlelés teszi lehetővé, hogy a gyermek képes legyen mások által kiejtett beszédhangok, hangsorok felismerésére, a szavak és a mondatok megértésére.

beszédfeldolgozás

A hallás a különböző akusztikai ingerek feldolgozása és azonosítása.

A beszédészlelés az a készség, amely lehetővé teszi a gyermek számára, hogy beszédhangokat, beszédhangok kapcsolódásait, hosszabb hangsorokat felismerjen és képes legyen a z elhangzásuknak megfelelő sorrendben megismételni. Ebben a folyamatban a jelentésnek még nincs szerepe.

A beszédmegértés ismert szavak, szókapcsolatok, mondatok, illetve mondatok összességének, azaz az egymásutániságának a helyes felismerése és értelmezése.

beszéd

A tanulás feltétele a megfelelő olvasásszint és a jó íráskészség. Az olvasás elsajátításának, valamint a tanulásnak is az alapja az életkornak megfelelő anyanyelvi teljesítmény. Elsősorban a megfelelően működő beszédészlelési és beszédmegértési, valamint az ezekhez kapcsolódó egyéb folyamatok.

Mi a vizsgálat célja?

A diagnosztika célja a beszédpercepciós elmaradás vagy zavar helyének, típusának és mértékének felderítése; továbbá mindezek alapján a megfelelő terápia meghatározása.

Dr. Gósy Mária szerint fontos lenne minden 5 éves gyermek szűrése a beszédészlelés és a beszédmegértés szempontjából prevenciós jelleggel, így a tanulási nehézségek egy része megelőzhető lenne.

Mikor van szükség a vizsgálatra?

 • Ha a gyermek a beszédfejlődésben elmaradást mutat.
 • Ha a szókincse nehezen gyarapszik.
 • Ha nehezen tanul verseket, dalokat, mondókákat.
 • Ha pontatlanul adja vissza a memoritereket, ritmusokat.
 • Ha sok szót nem ért.
 • Ha az utasításokat félreérti.
 • Ha túl hangosan hallgatja a televíziót.
 • Ha sokszor visszakérdez.
 • Ha a figyelme rövid idejű, elkalandozó.
 • Ha nem köti le a mesehallgatás.
 • Ha az iskolában nehézséget jelent a helyesírás és/vagy a szövegértés.

Melyik részteszt mit vizsgál?

GMP1 (GOH) A GOH egy pedagógiai eszköz. A hanganyag mesterségesen előállított, speciálisan szintetizált egy szótagú szavakból áll. Ezeket meghatározott intenzitásértéken, fülhallgatón át hallják a gyermekek. Külön vizsgáljuk a jobb oldali és bal oldali fület. A gyermek feladat a hallott szó, hangsor megismétlése azonnal az elhangzás után. Nem helyettesíti a klinikai hallásvizsgálatot.

GMP2 A beszédészlelés alapszintjének a vizsgálata zajban.

GMP3 Szófelismerés zajban.

GMP4 A hallás és az észlelés összefüggéseire mutat rá. 2200-2700 Hz közötti mondatok azonosítása.

GMP5 Gyorsított beszéd felismerése a jelentés és az asszociációk bizonyos szintű kizárásával.

GMP6 Elsősorban a 3-4 éves gyermek mondatazonosításának a vizsgálatára alkalmas. Nem szükséges a mondatok jelentését megértenie, csupán képesnek kell lennie hibátlan ismétlésükre.

GMP7 A gyermek életkorának megfelelően fel kell ismernie a beszédet kísérő mimikát. A szájmozgás azonosítása a normál beszédmegértés során nem tudatos tevékenység.

GMP8 A teszt a helyes artikulációhoz szükséges rövid idejű verbális memória megfelelő működését vizsgálja. Arra keressük a választ, hogy hány szót képes felidézni és milyen sorrendben.

GMP9 A rövid idejű vizuális memória működéséről tájékoztat.

GMP10 A szerialitás (sorozatészlelés) felismerési és reprodukálási képességről tájékoztat értelmetlen hangsorok visszamondatásával.

GMP11 Az aktuális mentális lexikonban hogyan és milyen gyorsan tud tájékozódni.

GMP12 A szövegértés során végbemenő feldolgozást, értelmezést, a részletek azonosítását, az ok-okozati viszony felismerését és az asszociációs szint működését vizsgáljuk ebben a tesztben.

GMP13 Kézdominancia. Problémamentes fejlődés esetén 3 éves korra egyértelműen kialakul a domináns kéz. Ha ez késik súlyos következményei lehetnek a beszédpercepcióra és az írott nyelv elsajátítására vonatkozóan.

GMP14 Ritmusérzék. Fontos készség az írás, a helyesírás, olvasás és számolás folyamataiban.

GMP15 Arról tájékoztat, hogy képes-e a gyermek a két fülébe egyidőben érkező, de különböző nyelvi információt szintetizálni.

GMP16 Mondatértés.

GMP17 Beszédhang-megkülönböztetés.

GMP18 Arról tájékoztat, hogy képes-e a gyermek az anyanyelvi beszédhangokat átalakítani, és a hallottaknak megfelelő sorrendben helyesen alkalmazni egy vizuális/kinesztetikus transzformációban.

GMP19 Lateralizáció vizsgálat. Sok esetben fontos tudnunk, hogy vajon a terápia hatására a lateralizáció kimutatható-e már vagy még nem.

GMP20 Megkésett beszédfejlődésű gyermek vizsgálata. Gyakorlatilag a nem beszélő vagy a beszédprodukcióban erősen korlátozott gyermek vizsgálata. A teljes diagnosztika ilyenkor természetesen lehetetlen, így csupán a beszédindításhoz és a beszédinduláshoz szükséges alapfolyamatokat igyekszünk vizsgálni. 

Próbálunk képet kapni a következőkről:

 • szubjektíve ép-e a gyermek hallása;
 • szubjektíve épek-e beszédszervek, feltételezhetőe- bármiféle organikus zavar, eltérés;
 • képes-e a gyermek bármilyen szinten a beszédészlelésre;
 • megítélhető-e és milyen a beszédmegértési teljesítménye;
 • milyen a gyermek kooperációs szintje;
 • bármilyen egyéb eltérés feltételezhető-e.

A vizsgáló személy egyértelműen képet kap a gyermek beszédfeldolgozási szintjeiről; továbbá az eredméynek alapján meghatározhatja a terápiát. Az otthoni fejlesztés napi 15-20 percet jelent. Történhet logopédus és fejlesztőpedagógus bevonásával is.

Díjszabás

A teljes vizsgálat kb. 45 perc alatt elvégezhető. Ez függ a gyermek együttműködési hajlandóságától. A diagnosztika fájdalommentes, a szülő benn lehet a felmérés ideje alatt.

 • A vizsgálat díja 10 000 forint, mely tartalmazza a szülői konzultációt.

Felhasznált irodalom:

Dr. Gósy Mária GMP-diagnosztika A beszédészlelés és a beszédmegértés folyamatának vizsgálata, fejlesztési javaslatok NIKOL KKT, Budapest, 2006

Dr. Gósy Mária A beszédészlelés és a beszédmegértés fejlesztése NIKOL, Budapest, 2006

Jó ha tudod: Az anyanyelv elsajátítása a gyermek egész életét meghatározza!

Jó ha tudod: Az anyanyelv bármely területének fejlesztése legnagyobb sikerrel és a leggyorsabban az óvodáskorban végezhető.

Jó ha tudod: A kézdominancia bizonytalansága esetén ne befolyásold gyermeked kezességét! Helyezd középre az evőeszközt, ceruzát stb. Hagyd meg a választást neki!

Jó ha tudod: A beszédészlelési és beszédmegértési folyamat alapja az ép hallás!

Időpontot kérek!

Dunaújváros

HUF 10 000
 • 2400 Dunaújváros, Kohász u.8. fszt.2.